Розробки вчених Навчально-наукового інституту

механотроніки і систем менеджменту  –  сільському господарству

                                 (Віртуальна виставка)

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ХНТУСГ пропонує Вашій увазі віртуальну книжкову виставку «Розробки вчених ННІ МСМ – сільському господарству» до Дня робітника сільського господарства України, який відзначається 20 листопада. 

 

Бібліографічний список до виставки «Розробки вчених Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ) – сільському господарству»:

1. 631.3.001.6(075)
    П 79     
Проектування сільськогосподарських  машин [Текст] : навч. посібник, Ч. V,  Т. 1. Сегментно-пальцеві різальні апарати і мотовила  / М. В. Бакум, О. Б. Козій,  А. Д. Михайлов [та ін.] ; за ред. М. В. Бакума,       О. Б. Козія ; ХНТУСГ. –  Х.арків, 2015. – 140 с. : il. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 5-7763-1101-2
               
 Є примірники у відділах: всего  10  - (пр Московський, 45)
                
Наведені мета, завдання та методика курсового проектування по сільськогосподарських машинах на прикладі проектування сегменто-пальцевих різальних апаратів і мотовил. Викладені - особливості функціонування, будови і послідовність проектування різних типів сегментно-пальцевих різальних апаратів і мотовил.
                Для студентів, магістрів і викладачів інженерних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів 3-4 рівнів акредитації.

2. 621.86.001.66(075)
    П 79  Проектування транспортуючих машин [Текст] :
навч. посібник / В. Ф. Рідний, Р. В. Рідний, А. В. Міняйло [та ін.] ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2015. – 416 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 407-409. – ISBN 978-617-619-172-8.
            Є примірники у відділах: всего  51 :  - 33 - (пр. Московський, 45),  1 -  (вул. Алчевських, 44), 17  (вул. Мироносицька, 91)
              
В посібнику викладені основи проектування транспортуючих машин, що використовуються для механізації навантажувально-розвантажувальних та транспортувальних робіт в сільськогосподарському виробництві. Розглянуті методи конструювання та розрахунки основних механізмів, наведені необхідні довідкові та нормативні матеріали, а також приклади розрахунків. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Він також може бути корисним для викладачів, магістрів та спеціалістів різних галузей виробництва.

 

3. 629.01
    М 54  Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало [и др.] ; под ред. М. А. Подригало. –  Харьков: Міськдрук, 2012. –  220 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 214-218.  ISBN 978-617-619-054-7 .

  Имеются экземпляры в отделах:   всего  8 : 6 – (пр. Московский, 45),  2 -  (ул. Алчевських, 44)
  Предложен новый метод исследования динамики машин - метод парциальных ускорений. Приведены примеры использования метода при проведении динамических (квалиметрических) испытаний мобильных машин.
  Издание рассчитано на студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников,
 занимающихся динамикой машин.

 

4. 631.171(075)
      І-62  Інженерна   служба сільськогосподарського підприємства [Текст] : навч. посібник . Ч. 1. Організація та обґрунтування технічного забезпечення МТП / В . ІПастухов, О. А. Романашенко, Г. В. Фесенко [та ін.] ; ХНТУСГ. –  Харків, 2009. – 148 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 145-146. – ISBN 966-979-004-10 .
               
Є примірники у відділах: всего  44 : 39 – (пр. Московський. 45),  5 – (вул. Алчевських, 44)
               
Систематизовано матеріал методичного, навчального та довідкового характеру,  необхідного для навчання студентів за спеціальністю  7.091902; 8.091902  від 16.12.2008,  № 1.4/18-Г-2705  та інженерів  сільськогосподарських  підприємств. В посібнику відображено технічне забезпечення машинно- тракторного і автомобільного парку в сільськогосподарському виробництві.

 

5. 631.3(075)
    С 36            
Сільськогосподарські машини [Текст] : практикум з теорії  і розрахунків параметрів процесів та робочих органів с.-г. машин  / І. В. Морозов, М. В. Бакум, В. І. Пастухов [та ін.] ; за ред. І. В. Морозова ; ХНТУСГ. –  Харків,  2012.  –  258 с. : il. ISBN 5-7763-1312-0.
                
Є примірники у відділах:  всего 23 - (пр. Московський, 45)
                
Викладена методика розрахунку параметрів процесів і робочих органів сільськогосподарських машин, обробки результатів досліджень. Наведені приклади виконання лабораторних робіт та практичних занять.
                  Для студентів і викладачів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III - IV рівнів акредитації. Посібник може бути використаний магістрантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками при розробці, дослідженні і впровадженні у виробництво сільськогосподарської техніки.

 

6. 631.3(075)
    С 36            
Сільськогосподарські машини [Текст] : практикум з теорії  і розрахунків параметрів процесів та робочих органів с.-г. машин  / І. В. Морозов, М. В. Бакум, В. І. Пастухов [та ін.] ; за ред. І. В. Морозова ; ХНТУСГ. –  Харків,  2012. - 258 с. : il. ISBN 5-7763-1312-0.
                
Є примірники у відділах: всего 23 - (пр. Московський, 45)
                
Викладена методика розрахунку параметрів процесів і робочих органів сільськогосподарських машин, обробки результатів досліджень. Наведені приклади виконання лабораторних робіт та практичних занять.
                  Для студентів і викладачів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III - IV рівнів акредитації. Посібник може бути використаний магістрантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками при розробці, дослідженні і впровадженні у виробництво сільськогосподарської техніки.

 

7. 621.431.004.5
    Н 12        На допомогу фермерам. Практичні поради сервісу двигунів сільсьгосптехніки [Текст] / Л. М. Тіщенко, А. Т. Лебедєв, О. І. Сідашенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Тіщенка ; ХНТУСГ. –  Харків : Міськдрук, 2014. –  24 с. : il. –  ISBN 978-617-619-160-5.
               Є примірники у відділах: всего  8 : 5 –  (пр. Московський, 45), 3 –  (вул. Алчевських, 44)
            
 Представлені статті, що стосуються перспектив вдосконалення тракторів і автомобілів та їх двигунів, пропонуються заходи по підвищенню продуктивності наявної техніки шляхом її глибокої модернізації. Значна увага приділена забезпеченню безвідмовної експлуатації двигунів, способів пошуку несправностей, аналізу та методів їх усунення.
           Видання є результатом роботи сільськогосподарської дорадчої служби вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Метою видання є доведення до спеціалістів сільського господарства практичних порад по кваліфікованому обслуговуванню техніки шляхом розширення професійних знань і вдосконалення практичних навичок, що забезпечить підвищення ефективності господарювання та розвиток сільської місцевості.

 

8. 631.3.004(072)
    Д 60 
Додаткові матеріали до курсового проекту з дисципліни «Використання техніки в АПК» [Текст] : для студентів спец. 8.10010203 «Механізація сільського господарства» ден. та заоч. форми навчання  / В. І. Мельник, С. О. Харченко, М. О. Циганенко [та ін.] ; XНТУСГ. – Харків, 2015. – 104 с.
            
Є примірники у відділах всего 5 : (пр. Московський, 45)
             Материалы предназначены для работы студентов над выполнением задания по курсовому проектированию  по дисциплине «Использование техники в АПК», а также работникам АПК при составлении МТА для выполнения механизированных операций в растениеводстве. В дополнительных материалах предлагается информация о севооборотах и их значении в земледелии; варианты агрегатирования сельскохозяйственных машин с соответствующими тракторами по классу тяги;  методика расчета производительности агрегата и затраты топлива на единицу выполненной работы.
            Издание предназначено для студентов специальности 8.10010203
«Механизация сельского хозяйства» дневной и заочной форм обучения.

 

9. 631.153.3(075)
    Ц 56 
Циганенко, М. О. Система точного землеробства [Текст] : конспект лекцій для студ. ден. та заоч. навчання за спец. 8.10010203 «Механізація сільського господарства» / М. О. Циганенко ; XНТУСГ. – Харків, 2015. – 78 с. 
 
 Є примірники у відділах:   всего  5 - (пр. Московський, 45)
  Конспект
лекцій призначений для придбання теоретичних навичок у вивченні елементів системи точного землеробства і послідовності прийняття рішень при впровадженні в реальне виробництво. Пропонується короткий огляд понять і методів реалізації системи точного землеробства в сучасному сільськогосподарському виробництві.
  Конспект
розрахований на студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей сільськогосподарського спрямування.

 

10. 633/635
      Т 38    
Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур [Текст] : монографія  / Л. М. Тіщенко, С. І. Корнієнко, В. А. Дубровін [та ін.] ; за ред. Л. М. Тіщенка, С. І. Корнієнка ; ХНТУСГ. - Х.арків : Щедра садиба  плюс,  2015. - 274 с. : il., табл. – ISBN 978-617-7225-31-2.
   Є примірники у відділах: всего  42 :  40  (пр. Московський, 45),  2 -  (вул. Алчевських, 44).
             У
монографії наведені технологічні карти вирощування зернових і технічних культур та методика їх розробки. Додаються зразки сучасної техніки. Економічні розрахунки наведені в цінах 2014 року.
            
Монографія розрахована на керівників і спеціалістів с.-г. підприємств різних форм власності, а також може бути використана студентами ВНЗ. 

 

11. 631.311

      М 48  Мельник, В. И. Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве [Текст] : монография / В. И. Мельник ; XНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2010. - 440 с. : рис. - Библиогр.: с. 382-420. - ISBN 978-966-1664-69-1. - Прил.: с. 421-433.

  Имеются экземпляры в отделах:   всего  21 : 5 пр. Московский, 45, 16 ул. Алчевских, 44

  В монографии изложены научные основы согласования процессов взаимодействия рабочих органов с почвой и функционирования гидравлических распылителей. Грунт рассматривается как сплошная среда, подчиняющаяся теориям пластичности и предельного равновесия, а факел распыла рабочей жидкости - как векторное поле. При моделировании посева применяется метод Монте-Карло. Разработана технология ленточного послепосевного внутрипочвенного внесения гербицидов.

 

  Для научных работников и специалистов, работающих в области механизации сельскохозяйственного производства.

 

12.  631.311

       М 48  Мельник, В. И. Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве [Текст] : монография / В. И. Мельник ; XНТУСГ. - Харків : Міськдрук, 2010. - 440 с. : рис. - Библиогр.: с. 382-420. - ISBN 978-966-1664-69-1. - Прил.: с. 421-433.

  Имеются экземпляры в отделах:   всего  21 : 5 пр. Московский, 45, 16 ул. Алчевских, 44

  В монографии изложены научные основы согласования процессов взаимодействия рабочих органов с почвой и функционирования гидравлических распылителей. Грунт рассматривается как сплошная среда, подчиняющаяся теориям пластичности и предельного равновесия, а факел распыла рабочей жидкости - как векторное поле. При моделировании посева применяется метод Монте-Карло. Разработана технология ленточного послепосевного внутрипочвенного внесения гербицидов.

  Для научных работников и специалистов, работающих в области механизации сельскохозяйственного производства.

 

13. 633/635
      М 55 
Механізовані технології  в овочівництві, баштанництві та насінництві [Текст] : курс лекцій  / Д. І. Мазоренко, А. І. Ящук, В. І. Пастухов [та ін.]. - Харків,  2011. 270 с. : il. - Бібліогр.: с. 266 .
            
Є примірники у відділах всего  3  - (пр. Московський, 45).
             
В курсі лекцій викладено біологічні особливості вирощування овочів у відповідності до ґрунтово - кліматичних зон України, основи дослідної справи в овочівництві  і баштанництві, основи стандартизації технологічних процесів. Основну увагу автори приділили механізованим технологіям вирощування овочевих і баштанних рослин, основам насінництва, а також основам механізованих технологій вирощування розсади і овочів в умовах захищеного ґрунту з застуванням сучасних систем машин.
             Книга розрахована для студентів
навчально - наукового інституту механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ.

 

14. 631/635
      П 69  Практикум по
агрономії  з  основами агроекології [Текст] : навч. посібник  / О. В. Солошенко, Н. Ю. Гаврилович, Л. С. Осипова [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенка ; ХНТУСГ. - Харків : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-292 . ISBN 978-966-2579-82-6 .
 
 Є примірники у відділах: всего  108 : 35 (пр. Московський, 45), 7 – (вул. Алчевських, 44), 66 – (вул. Мироносицька, 91)
   Висвітлено методи визначення фізичних і фізико - механічних властивостей ґрунтів, основні види бурянів та заходи боротьби з ними, удобрення, проектування сівозмін, системи обробітку ґрунту, технології вирощування сільськогосподарських культур, визначення рівня полягання і осипання хлібних злаків, визначення біологічного урожаю сільськогосподарських культур; показана агрономічна оцінка якості сільськогосподарських робіт (оцінка основного і поверхневого обробітку ґрунту), а також екологічні аспекти рослинництва.
  Для студентів інженерних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти III - IV рівня акредитації.

 

15. 631.37(075)
      Т 65 
Транспортне забезпечення сільськогосподарського виробництва [Текст] : навч. посібник до курс. та диплом. проектування,. Ч.1. Методика проектування транспортного забезпечення / Л. М. Тіщенко, В. І. Пастухов, А. С. Зайцев [та ін.] ; ХНТУСГ. - Х.арків, 2009. - 172 с. - Бібліогр.: с. 168-171. - ISBN 966-679-004-10 .
 
 Є примірники у відділахвсего  43 : 38 (пр. Московський, 45), 5 – (вул. Алчевських, 44)
 
Систематизовано матеріал методичного, навчального та довідкового характеру, необхідного для виконання курсових і дипломних проектів по дисципліні «Транспортний процес в АПК». В посібнику відображені прогресивні способи організації перевезень с.-г. вантажів, приділено увагу оперативному плануванню в напружені періоди виконання польових робіт.

 

16. 004.9(075)
      І-74 
Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництваЛабораторний практикум [Текст] : навч. посібник+ CD. Ч. 1. Базовий курс / В. Л. Лютинський, В. І. Пастухов, Г. В. Рудницька [та ін.] ; XНТУСГ. - Х.арків, 2009. - 170 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 132-138. - ISBN 5-7763-1101-2 . - Додатки: с. 139-164. Предм. покажч.: с. 165-167.
 
 Є примірники у відділах: всего  26 : (пр. Московський, 45).
 
Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт, що сприятимуть опануванню та впровадженню інформаційних технологій у сільськогосподарське виробництво. У кожній лабораторній роботі наведені додатково приклади або вирішені задачі. До навчального посібника додається СО, який містить компютерний варіант посібника, і додаткову інформацію, що необхідна для проведення занять. Посібник може бути корисним не тільки студентам, а і фахівцям с.-г. виробництва при самостійному опануванні компютерних технологій.

 

17. 004.9(075)
       І-74 
Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництваЛабораторний практикум [Текст] : навч. посібник+ CD. Ч. 1. Базовий курс / В. Л. Лютинський, В. І. Пастухов, Г. В. Рудницька [та ін.] ; XНТУСГ. - Харків, 2009. 170 с. : il., табл. - Бібліогр.: с. 132-138. - ISBN 5-7763-1101-2 . - Додатки: с. 139-164. Предм. покажч.: с. 165-167.
 
 Є примірники у відділах: всего  26 : (пр. Московський, 45).
 
Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт, що сприятимуть опануванню та впровадженню інформаційних технологій у сільськогосподарське виробництво. У кожній лабораторній роботі наведені додатково приклади або вирішені задачі. До навчального посібника додається СО, який містить компютерний варіант посібника, і додаткову інформацію, що необхідна для проведення занять. Посібник може бути корисним не тільки студентам, а і фахівцям с.-г. виробництва при самостійному опануванні компютерних технологій.

 

18. 631.3(072)
      Л  96 
Лютинський, В.  Л.  Обгрунтування інженерних  рішень  [Текст]  : лаборатор. практикум  для студ. денної та заочної форм навчання  спец. 7.09.12.02 «Механізація сільського господарства» / В.  Л. Лютинський, О. А. Романашенко, С. О. Харченко ; ХНТУСГ.  -  Прил. : Электрон. текстовые дан. (диск СD). - Харків : ХНТУСГ, 2012. – 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 154-159.
 
 Є примірники у відділах: всего  11 (пр. Московський, 45).
 
Лабораторний практикум призначений для набуття практичних навичок формулювання та розв’язання інженерних та управлінських задач із застосуванням сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Наведено приклади ЕхсеІ – та МаІИСАО- програм, які свідчать про ефективність інформаційних технологій.

 

 

 

 

Підготували: Кучерявенко Л. О.
                           Богданова Т. Б.
                                                    
Щетініна Е. М.

Рейтинг@Mail.ru