Звичаї нашого народу

(Віртуальна виставка)

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ХНТУСГ пропонує вашій увазі віртуальну виставку «Звичаї нашого народу», створену за книгами з фондів бібліотеки. 

«Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в історичному минулому».

Олекса Воропай

Бібліографічний список до виставки «Звичаї нашого народу»:

63.5(4УКР)

В 75

Воропай, О. Звичаї нашого народу [Текст] : етногр. нарис / О. Воропай. - Харків : Фолiо, 2007. - 508 с. - (Перлини української культури). - ISBN 966-03-3633-0.

Видання знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за якими жили українці з давних-давен до нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значення й сьогодні.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

В 75

Воропай, О. Звичаї нашого народу [Текст] : етногр. нарис / О. Воропай. - Київ : Обеpiг, 1993. - 590 с. : iл. - ISBN 5-87168-028-3.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я2

Е 64

            Енциклопедія українознавства [Текст] : заг. частина.Т.1 / Iн-т укp. археографiї АН Укpаїни, Наук. т-во iм. Т. Шевченка у Саpселi (Фpанцiя), Фундацiя енцiклопедiї Укpаїни в Тоpонто (Канада). - Репринтне відтвор. вид. 1949 р. - Київ, 1994 . - 400 с. - ISBN5-7702-0554-7.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я2

Е 64

            Енциклопедія українознавства. Т. 2 [Текст] : словник. частина/ Наук. т-во ім. Шевченка; голов. ред. В. Кубійович. - Репринтне відтвор. вид. 1955-1984 рр. - Київ : Молоде життя, 1994. - 800 с. - ISBN5-86248-019-6.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я2

Е 64

            Енциклопедія українознавства [Текст] : заг. частина / Ін-т укр. археографії, НАН України. - Репринтне відтвор. вид. 1949 р. - Київ, 1995. - 802 с. - ISBN5-7702-0803-1.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

 63.5(4Укp)я2

Е 64

            Енциклопедія українознавства[Текст] : заг. частина / Ін-т укр. археографії, НАН України. - Репринтне відтвор. вид. 1949 р. - Київ, 1995. - 1232 с. - ISBN5-7702-0557-1.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

92

Е 64

            Енциклопедія українознавства [Текст] : Т.1. / Репринтне відтвор. вид. 1955-1984 рр. - Київ, 1993. - 400 с. - ISBN 5-86248-071-4.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

Е-64

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів[Текст] / авт.-уклад. В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Л. В. Оліфіренко. - Донецьк: Сталкер, 1999. - 496 с.: іл.- (сер. "Золота криниця знань"). - ISBN966-596-247-7.

Різноманітні відомості з історії, географії, культури й народознавства України, інформація про видатних людей, героїчні і трагічні події в житті наших предків і сучасників, про старовинні і сучасні звичаї і традиції українського народу.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)

Е 88

            Етнонаціональна історія України в документах та матеріалах [Текст] : Вип. 1 / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт.; Ін-т українознав. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка; упоряд. В. Ф. Панібудьласка, І. О. Кресіна, О. В. Кресін. - Київ, 1997. - 166 с. - ISBN966-02-0304-7. - ISBN966-02-0305-5.

Збірник містить документи і матеріали від найдавніших часів до сьогодення про етногенез українців, розвиток інших етнічних груп в Україні, міжетнічні стосунки, націотворчі процеси, піднесення національної свідомості, культури; про особливості шляху української нації до власної держави і незалежності.

Для істориків, етнологів, політологів, усіх, кого цікавлять джерела вітчизняної історії.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

Е 88

            Етнографія України[Текст] : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. - Львів : Світ, 1994. - 520 с. : il. - ISBN 5-7773-0015-4.

Аналізуються питання походження й етапів розвитку українського народу, матеріальної культури і народного мистецтва, сім'ї та сімейних відносин, звичаїв та обрядів, українського словесного фольклору тощо.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

К 39

Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] : Кн. І, т. 1-2/ С. Килимник. - Київ : Обеpеги, 1994. - 396 с. - Бібліогр.: с. 388-392.

Унікальна енциклопедична праця видатного дослідника української етнографії та етнології із зарубіжжя дає можливість кожному заглянути в далекі віки назад і відчути себе нацією, що з правіків належить до могутньої і прекрасної у своїх барвах європейської цивілізації.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

К 39

Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] : Кн. ІІ,т. 3-4 / С. Килимник. - Київ : Обеpеги, 1994. - 396 с. - Бібліогр.: с. 507-517.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4УКР)

К 61

Колодійчук, Є. С. Диво зцілення [Текст] : розповіді з народознавства / Є. С. Колодійчук . - Київ : Укp. письменник, 1993. - 208 с. - ISBN 5-333-00727-6.

Ця книга - про тисячолітні, призабуті й живі традиції траволікування, народної медицини, давні й сучаснісекрети народних ремесел, зокрема процеси виготовлення дублянок, кожухів, полтавських килимів, гуцульських ліжників, волинської чорної кераміки... Це захоплююча оповідь про наше зцілення - фізичне і духовне, яке так необхідне і нині, і завтра, і - на прийдешнє...

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)я73

К 82

Крисаченко, В. С. Українознавство [Текст] : хрестоматія-посіб. : у 2-х кн. Кн. 1 / В. С. Крисаченко. - Київ : Либiдь, 1996. - 352 с. - ISBN 5-325-00820-Х (кн.1)

Навчальна хрестоматія-посібник з українознавства покликанастворити цілісну картину генези України як геополітичної реальності.

Видання тематично розділене на дві книги: перша присвячена виствітленню історичного образу України, друга окреслює особливості її самовизначення та з'ясовує сутність української ідентичності - особливості національного характеру, мови, мислення, ментальності.

Для студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв, гімназій та коледжів, старшокласників загальносвітніх шкіл.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

К 90

            Культура і побутнаселення України [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - Київ : Либідь, 1991. - 232 с. : il. - Бібліогр.: с.226-228. - ISBN 5-11-001580-5.

Навчальний посібник з українського народознавства - перша спроба видання такого типу. Воно містить огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку матеріальної та духовної культури її населення.

Для студентів вузів.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я73

К 90

            Культура і побут населення України [Текст] : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. - 2-е вид., доп. та перероб. - Київ : Либiдь, 1993. - 286 с. : il. - Бібліогр.: с. 278-280 . - ISBN 5-325-00304-6.

Подано огляд основних етапів етнічної культури України, розвитку резноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією та етнографією рідного краю.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)

Л 72

Лозинський, Й. І. Українське весілля [Текст] : наук. вид. / Й. І. Лозинський. - Київ : Наук.думка, 1992. - 174 с. - ISBN5-12-002642-7.

Книга вперше опублікована в Перемишлі у 1835 р. і з того часу не перевидавалася. У книжці подано перший і найповніший на той час опис українського весілля з обрядовими піснями. Це одна з ранніх пам'яток української етнографії і фольклористики.

Для етнографів, фольклористів, філологів, істориків.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5

М 33

Матвеева, Н. Солнцеворот: праздники, обычаи, предания [Текст] : церковно-народ. месяцеслов / Н. Матвеева. - Київ. : Укp. центp. духовн. культури, 1995. - 240 с. - Библиогр.: с. 236-237. - ISBN 5-7707-6288-8.

Эта книга - своеобразная энциклопедия народных и церковных праздников, обычаев и преданий не только разных веков, но и разных территорий восточных славян. В яркой, образной и доступной форме, прекрасным языком автор раскрывает историю, содержание и особенности их становления.

Книга будет полезной всем, кто хочет приобщиться в истокам духовной культуры своего народа, кто желает ее возрождения.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)

Н 63

Ніколаєва, Т. О. Історія українського костюма [Текст] / Т. О. Ніколаєва. - Київ : Либiдь, 1996. - 176 с. : iл. - Бібліогр.: с. 167-171. - ISBN 5-325-00474-3.

Висвітлюються витоки традиційного українського костюма, його багатовікова історія. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних регіонів України, детально розглядаються його численні компоненти та прийоми оздоблення.

Для викладачів, науковців, студентів, мистецтвознавців, модельєрів, усіх, хто цікавиться українською культурою.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

О-24

            Обряды и верования древнего населения Украины [Текст] : сб. науч. трудов / АН УССР, ин-т археологии. - Київ : Наук. думка, 1990. - 136 с. : ил. - ISBN 5-12-001522-0.

Сборник посвящен исследованию религиозных представлений древнего населения территории Украины в широком хронологическом диапазоне - от эпохи бронзы до древнерусского времени включительно.

Для археологов, историков, работников музеев, студентов вузов, тех, кто интересуется древней историей нашей страны.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)я73

П 56

Пономарьов, А. П. Українська етнографія [Текст] : курс лекцій / А. П. Пономарьов. - Київ : Либiдь, 1994. - 318 с. : iл. - Бібліогр.: с. 313-315 . - ISBN5-325-00470-0.

Курс українського народознавства окрім традиційних проблем походження, чисельності та розселення українців, їхнього громадського й сімейного життя та ін., висвітлює такі актуальні питання, як національна ідея,національний характер та національна символіка, етнічні стереотипи, народний етикет тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться українською історією та етнографією.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я2

П64

Потапенко, О. І.Шкільний словник з українознавства / О. І. Потапенко, В. І. Кузьменко. - Київ : Укp.письм., 1995. - 291 с. - ISBN5-333-01444-2.

Подано необхідну інформацію з українознавства, яка розкриває особливості національного характеру, світогляду, психології українського народу, його побуту і трудової діяльності, його родовід й історико-культурний досвід, національні традиції, звичаї, обряди, вірування, символіку тощо.

Для учнів, учителів, батьків, а також для всіх, хто прагне прилучитися до духовних скарбів українського народу.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

С 46

Скуратівський, В. Т. Вінець [Текст] / В. Т. Скуратівський. - Київ : Вид-во УСГА, 1994. - 240 с. : iл. - ISBN 5-7987-0362-2.

В український народний календар увійшли описи народних свят, забав, ворожінь, обрядових дійств, прикмет, а також приповідки, прислів'я, тексти пісень, пов'язаних з проведенням сільськогосподарських робіт.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)

С 46

Скуратівський, В. Т. Дідух [Текст] : свята українського народу / В. Т. Скуратівський. - Київ : Освiта, 1995. - 272 с. : iл. - ISBN 5-330-02487-0.

Найбільш повне зібрання календарних свят українського народу. Автор, відомий етнограф та письменник, щедро ділиться своїм знанням духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, що сягають тисячоліть.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

С 89

Супруненко, В. П. Народини. Витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців [Текст] / В. П. Супруненко. - Запоpiжжя : Беpегиня, 1993. - 136 с. : iл. - (Споконвiчне). - ISBN 5-86842-020-9.

Книга відтворює цілісну етнологічну картинку України від найдавніших часів; відповідає на багато питань, що хвилюють сьогодні кожного, кому небайдужа доля нації: Хто ми? Звідки? Які ми? Чим жив наш багатостраждальний народ на протязі своєї тисячолітньої історії?

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

У-45

            Украинские Карпаты. Культура / З. Е.Болтарович, О. М. Голубец, Ю. Г. Гошко и др. - Київ: Наук. думка, 1989. - 200 с.: илл. - ISBN5-12-001090-3 (в пер.).

В книге освещены вопросы материальной и духовной культуры населения Украинских Карпат. Раскрыты общие черты и локальные особенности культуры и быта гуцулов, бойков, лемков и других народов, населяющих этот регион.

Для историков, этнографов, широкого круга читателей.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр)

У 45

            Українська минувшина [Текст] : ілюстр. етногр. довід. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. - Київ : Либiдь, 1993. - 256 с. : iл. - Бібліогр.: с. 238-239 . - ISBN5-325-00064-0.

Це своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди, демонологію тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями.

Для етнографів, істориків, мистецтвознавців, фольклористів, усіх, хто прагне відродити національну спадщину.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укp)я2

У 45

            Українська минувшина [Текст] : ілюстр. етногр. довід. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін.- 2-е вид. - Київ : Либiдь, 1994. - 256 с. : iл. - Бібліогр.: с. 238-239. - ISBN5-325-00592-8.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

63.5(4Укр-4Хар)

Я 72

Ярещенко, А. П. Під чаром рідної землі. [Текст] : посіб. із українознав. / А. П. Ярещенко. - Харків : Прапор, 2007. - 344 с. - Бібліогр.: с.328-338 . - ISBN 966-8690-57-5.

У книзі представлено історичний, мовний та етнокультурний матеріал з історії України, Слобожанщини, Харківщини. Це видання адресоване історикам, краєзнавцям, філологам, вчителям, студентам, учнівському загалу, всім, кому не є байдужими історія і культура рідного краю.

Місце зберігання:  читальна зала № 1 (пр. Московський, 45)

 

Рейтинг@Mail.ru